Wiadomości z Orzesza

Akcja Zima 2019/2020 w Orzeszu

  • Dodano: 2020-01-09 11:00

Przedstawiamy informację na temat Akcji Zima na terenie miasta Orzesze.

AKCJA ZIMA 2019/2020
NA TERENIE MIASTA ORZESZE

D R O G A   K R A J O W A

DK-81 ul. Centralna

            Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Południowy,

            Rejonowy Obwód Drogowy Wysoki Brzeg:

           nr tel. 32 314 24 05 wewn. 32 (całodobowy)

           e-mail: kat_info05@gddkia.gov.pl

           Obwód Drogowy Mikołów Mokre – tel. 32 224 13 13 (dyżur całodobowy)

            Prace zimowego utrzymania dróg będzie prowadzić firma:

            UTDM Jan Opitek, Chełm Ślaski ul. Wołodyjowskiego 33

            tel. 32 225 78 59

            Dla ww. drogi krajowej przyjęto II standard zimowego utrzymania dróg.

            Celem prawidłowej koordynacji prowadzenia akcji zimowej w GDDKiA
       Oddział Katowice funkcjonuje Punkt Informacji Drogowej

-dyżur całodobowy: nr tel. 32 259 67 06, e-mail:kat_info@gddkia.gov.pl
 

D R O G I   W O J E W Ó D Z K I E

           d r o g a   w o j e w ó d z k a   n r   926   -   u l. M i k o ł o w s k a

           d r o g a   w o j e w ó d z k a   n r   925   -   u l. G l i w i c k a

           Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach,Wydział Dróg

  1. 32 781 92 96 (godz.7.00-15.00)

           dyżur całodobowy – Pan Mirosław Michoń – tel. 660 764 079

           koordynator Akcji Zima – Jakub Wróbel - tel. 668 529 116

           Dla ww. dróg wojewódzkich przyjęto II i III standard zimowego utrzymania.          

d r o g a   w o j e w ó d z k a   n r   9 2 5   -   u l. R y b n i c k a

            Zarząd Dróg Powiatowych          

           w Rybniku ul. Jankowicka 49 tel. 32 422 74 78, 32 422 78 74,

            Obwód Drogowy w Bełku ul. Zwycięstwa tel. 32 431 11 42,

            dyżur całodobowy – Pan Janusz Maroszek tel. 605 369 015

           Dla drogi nr 925 - ul. Rybnicka przyjęto II standard zimowego utrzymania.

            e-mail: zdp@powiatrybnicki.pl

D R O G I   P O W I A T O W E

          
            Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Łaziskach Górnych ul. Chopina 8
            tel. (32) 22 444 99
 (w godz. 7.00-15.00),

            512 294 375 (w godz. 15.00-7.00  interwencyjnie)

            Zimowe utrzymanie dróg powiatowych wraz z chodnikami:

          Firma COMPLEX s.c. ul. Stuska 5, 43-180 Orzesze

           tel. kom. 660 764 079

Dla dróg powiatowych na terenie miasta Orzesze przyjęto:

III standard dla ulic:

Św. Wawrzyńca, Grzegorczyka, Żorska, Długosza, Pszczyńska, Tyska, Dojazdowa, Bukowina, Szklarska, Partyzantów, Katowicka

IV standard dla ulic:

Piastowska, Batorego, Pisarka, Grunwaldzka, Klubowa, Kobiórska, Majakowskiego, Chrobrego, Akacjowa, Sadowa, Gostyńska, Wojska Polskiego, Damrota, Jaśkowicka, Stuska, Fabryczna, Marksa, Wolności, Szkolna, Łąkowa, Przyjaźni, Palowicka

V standard dla ulic:

Lipowa, Ramży (dawniej Armii Ludowej), Modrzewiowa, Świerkowa, Publiczna

 

DROGI PUBLICZNE GMINNE, DROGI WEWNĘTRZNE

ORAZ CHODNIKI PRZY DROGACH GMINNYCH

     Usługi odśnieżania i zwalczania śliskości na drogach gminnych, wewnętrznych – będących w utrzymaniu Gminy Orzesze oraz chodnikach przy drogach gminnych

     Firma: DARKO Dariusz Drążkiewicz

     ul. Zamenhofa 8/31, 41-706 Ruda Śląska

     tel. kom.   509 932 855, 506 668 557

     e-mail: darek2711@interia.eu

                                           

Koordynacja Akcji Zima – Wydział Komunalny Urzędu Miejskiego Orzesze:

tel. 32 324 88 13, 728 851 282 e-mail: wk@orzesze.pl

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach gminnych i wewnętrznych odbywać się będzie na podstawie przyjętych standardów odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach gminnych na terenie Miasta Orzesze, zgodnie z trzema kolejnościami odśnieżania określonymi w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Orzesze nr VIII/265/2019
z dnia 29 października 2019r. (III, IV i V standard)

            Właściciele nieruchomości zobowiązani są do bieżącego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

PL ACE ,   PARKINGI   ORAZ   PRZYSTANKI   AUTOBUSOWE

Place i parkingi zgodnie z załącznikiem nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 29.10.2019r nr VIII/265/2019, a także przystanki komunikacyjne określone w załączniku nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XII/128/19 z dnia 26.09.2019r o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Orzesze, warunków i zasad korzystania z tych przystanków - będą odśnieżane i posypywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Orzesze
tel. (32) 221 34 12 mieszczący sięprzy ul. Wieniawskiego 4 w Orzeszu.

Komunikat Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli
i zarządców obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego
w związku z potencjalnym zagrożeniem występującym w okresie zimowym.

Przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdniach przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu
z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Przypominam także, że zgodnie z art. 91a ustawy - Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 ww. ustawy obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Ponadto przypominam, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli bezpiecznego użytkowania podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane).

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z ww. przepisów.

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Elżbieta Oczkowicz

Katowice, październik 2019

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również