Wiadomości z Orzesza

Bon energetyczny – wnioski można składać od 1 sierpnia

  • Dodano: 2024-07-03 07:30, aktualizacja: 2024-07-03 08:20

Burmistrz Miasta informuje, że realizacją wypłaty bonu energetycznego będzie zajmował się Referat Świadczeń Rodzinnych (pokój nr 5 w Urzędzie Miejskim Orzesze). Wnioski można składać w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. Wnioski o wypłatę bonu energetycznego złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Bon energetyczny przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023r. (w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) nie przekroczyła 

  • 2500 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa powyżej bon energetyczny będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód za 2023 r. na osobę. W przypadku gdy wysokość bonu energetycznego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, bon nie przysługuje.

Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

Bon energetyczny jest wypłacany jednorazowo i przysługuje w wysokości:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe - 300 zł lub 600 zł*
  • gospodarstwo 2-3 osobowe 400 zł lub 800 zł*
  • gospodarstwo 4-5 osobowe 500 zł lub 1000 zł*
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe 600 zł lub 1200 zł*

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota bonu przysługuje w przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art.27a ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 1 kwietnia 2024r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego można:

  • składać osobiście w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim (druki do pobrania w pok. nr 5),
  • nadać w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640 oraz z 2024 r. poz. 467) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, co jest równoznaczne ze złożeniem go odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta,
  • wysłać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), wówczas wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia. Wypłata bonu następuje niezwłocznie po jego przyznaniu przez burmistrza miasta.

Wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego określi i udostępni w BIP minister właściwy do spraw energii.

Formularz wniosku będzie dostępny w Referacie Świadczeń Rodzinnych, pok. nr 5 oraz na stronie internetowej Miasta Orzesze.

Więcej informacji można uzyskać w RŚR - tel. 32 3248812.

Bon energetyczny – wnioski można składać od 1 sierpnia

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również