Wiadomości z Orzesza

IX Sesja Rady Miejskiej

 • Dodano: 2019-05-20 10:00, aktualizacja: 2019-05-30 10:00

IX Sesja Rady Miejskiej Orzesze odbędzie się 30 maja. Posiedzenie rozpoczyna się o godzinie 14.30 w sali Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji
 • stwierdzenie prawomocności
 • wskazanie protokolanta
 • powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
 1. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad
 2. Przegłosowanie zgłoszonych i nieuwzględnionych poprawek do protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej
 3. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego z działalności jednostek OSP
 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym
 5. Działania proekologiczne w mieście
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • oceny zasobów pomocy społecznej miasta Orzesze za rok 2018
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze
 • zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na zadania statutowe Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w formie dotacji celowej na zakup Ogólnopolskich Kart Seniora
 • przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
 • nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Orzeszu
 • ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze
 • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Orzesze
 • powołania i ustalenia składów osobowych stałych Komisji działających przy Radzie Miejskiej na okres kadencji 2018-2023
 1. Wolne głosy
 2. Zamknięcie Sesji

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.