Wiadomości z Orzesza

Już niedługo odbędzie się LVII Sesja Rady Miejskiej Orzesze

 • Dodano: 2023-07-24 12:15

LVII Sesja Rady Miejskiej Orzesze odbędzie się 27 lipca 2023 o godz. 15:00 w Sali Urzędu Miejskiego.

Harmonogram sesji 

1. Otwarcie Sesji

- stwierdzenie prawomocności

- wskazanie protokolanta

- powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

2. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad.

3. Przegłosowanie zgłoszonych i nieuwzględnionych poprawek do protokołu z LVI Sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym i wolne głosy.

5. Uchwały:

 • Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla terenu osadników pyłu Elektrowni "Łaziska".
 • Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwie Zawada. Etap Ia.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2023-2040.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2023 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach na terenie Miasta Orzesze.
 • Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Orzeszu.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej w formie posiłków, pomocy rzeczowej oraz zasiłków okresowych i celowych.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Orzeszu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

6. Zamknięcie Sesji.


Źródło: Urząd Miejski Orzesze

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również