Wiadomości z Orzesza

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu

 • Dodano: 2022-01-14 10:30

W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Burmistrz Miasta Orzesze ogłasza nabór wniosków dla osób zainteresowanych przedmiotowym programem.

Czym jest azbest?

Azbest jest materiałem niebezpiecznym, stanowi zagrożenie dla środowiska oraz ludzi i może być przyczyną wielu chorób. Odpady zawierające azbest zalicza się do kategorii odpadów niebezpiecznych. Stanowi o tym ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).

Wnioski można składać w terminie od 17 stycznia do 15 lutego 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Orzeszu. Sposób realizacji wniosków będzie jednak uzależniony od wielkości pozyskanego przez Gminę na lata 2022-2023 dofinansowania. W ramach zadania planuje się pokryć koszty do wysokości uzyskanego z WFOŚiGW dofinansowania związanego z odbiorem, transportem i przekazaniem do utylizacji azbestu. Pozostałe koszty związane z realizacją powyższego zadania jest zobowiązany pokryć właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości (beneficjent).

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości (beneficjent) po zakwalifikowaniu wniosku jest zobowiązany do:

 1. wyboru Wykonawcy prac we własnym zakresie;
 2. zgłoszenia prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej;
 3. przedłożenia następujących dokumentów:
  • oryginału lub uwierzytelnionej kserokopii oświadczenia Wykonawcy prac o prawidłowości ich wykonania oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych,
  • oryginału lub uwierzytelnionej kserokopii zgłoszeń organowi nadzoru budowlanego, okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest, dokonanych przez wykonawcę prac w terminie co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem, zgodnie z przepisami prawa (zgłoszenia robót do właściwych organów dokonuje Wykonawca prac);
  • oryginału lub uwierzytelnionej kserokopii protokołu potwierdzającego demontaż lub /
  • i zbieranie materiałów zawierających azbest,
  • uwierzytelnionych kserokopii kart przekazania odpadów, potwierdzających demontaż lub /i zbieranie /, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest (odpady muszą zostać zdeponowane na składowisku posiadającym decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności
  • w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie).

Szczegółowych informacji o warunkach przystąpienia do tego programu można uzyskać pod numerem telefonu (32) 32 488 18.

Druki Wniosku (Deklaracja chęci udziału w programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest) i Oświadczenia są dostępne do pobrania na stronie Urzędu Miejskiego w Orzeszu.

Powyższy program dot. inwestycji niezrealizowanych (złożone wnioski na inwestycje już zrealizowane nie będą brane pod uwagę).

Wnioski złożone po terminie lub niekompletne nie będą uwzględniane przy realizacji Programu.

Następna informacja

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również