Wiadomości z Orzesza

XX Sesja Rady Miejskiej Orzesze

 • Dodano: 2020-06-24 10:00

XX Sesja Rady Miejskiej Orzesze w dniu 25 czerwca 2020, godz. 15:00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji

 • stwierdzenie prawomocności

 • wskazanie protokolanta

2. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad

3. Przegłosowanie zgłoszonych i nieuwzględnionych poprawek do protokołu z XIX Sesji

4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym i wolne głosy

5. Debata nad raportem o stanie gminy

 • głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Orzesze

6. Absolutorium

 • rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia gminy

 • odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej

 • odczytanie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu i o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium

 • głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Orzesze za 2019 rok

 • głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2019 rok

7. Podjęcie Uchwał w sprawie:

 • rozpatrzenia skargi na Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu

 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Zgoń

 • przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu - Gardawicach w rejonie ulic: Centralnej, Modrzewiowej i Damrota

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2020-2040

 • zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2020 rok

 • zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania - „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorczyka 1”

 • upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. - prawo energetyczne

 • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Orzesze na rok 2020

 • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Orzesze

 • nabycia nieruchomości położonej przy ul.Rajcy

 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej przy ul.Modrzewiowej

 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ul.Matejki

 • likwidacji Filii nr 2 Gardawice Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu przy ul.Uczniowskiej 1 oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu

8. Zamknięcie Sesji

Następna informacja

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również