Wiadomości z Orzesza

XX Sesja Rady Miejskiej Orzesze

 • Dodano: 2020-06-24 10:00

XX Sesja Rady Miejskiej Orzesze w dniu 25 czerwca 2020, godz. 15:00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji

 • stwierdzenie prawomocności

 • wskazanie protokolanta

2. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad

3. Przegłosowanie zgłoszonych i nieuwzględnionych poprawek do protokołu z XIX Sesji

4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym i wolne głosy

5. Debata nad raportem o stanie gminy

 • głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Orzesze

6. Absolutorium

 • rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia gminy

 • odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej

 • odczytanie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu i o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium

 • głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Orzesze za 2019 rok

 • głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2019 rok

7. Podjęcie Uchwał w sprawie:

 • rozpatrzenia skargi na Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu

 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Zgoń

 • przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu - Gardawicach w rejonie ulic: Centralnej, Modrzewiowej i Damrota

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2020-2040

 • zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2020 rok

 • zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania - „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorczyka 1”

 • upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. - prawo energetyczne

 • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Orzesze na rok 2020

 • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Orzesze

 • nabycia nieruchomości położonej przy ul.Rajcy

 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej przy ul.Modrzewiowej

 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ul.Matejki

 • likwidacji Filii nr 2 Gardawice Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu przy ul.Uczniowskiej 1 oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu

8. Zamknięcie Sesji

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również