Wiadomości z Orzesza

Wnioskuj o odszkodowanie za szkody górnicze. Zobacz jak!

  • Dodano: 2019-12-17 10:30

Mieszkańcy terenów górniczych lub pogórniczych muszą na co dzień żyć ze świadomością możliwości uszkodzenia swojego domu czy gruntu przez działalność kopalni. Tłumaczymy jak uzyskać z tego tytułu odszkodowanie i wskazujemy na zagrożenia płynące z wejścia w spór z przedsiębiorcą górniczym.

Szkodą górniczą nazywamy poniesioną stratę lub utraconą korzyść, którą poszkodowany uzyskałby, gdyby nie doznał szkody wskutek ruchu zakładu górniczego. Naprawa tej szkody może przebiegać poprzez przywrócenie stanu poprzedniego nieruchomości (rektyfikację, czyli prostowanie budynku, czy rekultywację gruntu) lub odszkodowanie pieniężne. Wybór sposobu naprawy szkody należy do poszkodowanego.

PGG S.A., JSW S.A. i inni przedsiębiorcy górniczy w 2018 roku na likwidację szkód górniczych łącznie przeznaczyły ponad 370 milionów złotych. Kwota ta rośnie średnio o 40% rocznie. Nie odkładaj tego na później! Działaj już dziś i napraw szkody górnicze na swojej nieruchomości.

KTO JEST UPRAWNIONY DO ODSZKODOWANIA?

Art. 144 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, PGiG (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981, z późn. zm.) ustanawia, iż nie można sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, który prowadzony jest zgodnie z ustawą. Jednakowoż można żądać naprawienia powstałej w wyniku tego szkody. Najistotniejsze tutaj jest wykazanie związku przyczynowego pomiędzy ruchem zakładu górniczego a szkodą.

Do otrzymania odszkodowania za szkody górnicze uprawniona jest osoba fizyczna lub przedsiębiorca będący właścicielem, dzierżawcą, zarządcą bądź użytkownikiem obiektu lub gruntu dotkniętego szkodami. Gdy np.: nasz dom bądź mieszkanie zostały uszkodzone lub doszło do ich utraty, obniżył się standard życia mieszkańców uszkodzonego obiektu, czy też pogorszyła się sytuacja finansowa właściciela nieruchomości z powodu obniżenia jej wartości – należy się nam odszkodowanie za szkody górnicze.

JAK WNIOSKOWAĆ O NAPRAWĘ SZKÓD GÓRNICZYCH?

Wniosek o naprawę szkód górniczych (najkorzystniej w postaci pisemnej) złożyć można osobiście, za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej (faks lub e-mail,). Wniosek musi zawierać przynajmniej: dane osobowe bądź rejestrowe poszkodowanego, tytuł prawny do nieruchomości (własność, dzierżawa, itp.), umiejscowienie nieruchomości, datę ujawnienia się szkody, jej opis, a także oczekiwany sposób likwidacji szkody (przywrócenie stanu poprzedniego lub odszkodowanie).

Zobowiązany do naprawy szkody jest przedsiębiorca prowadzący ruch zakładu górniczego, w wyniku którego wyrządzono szkodę, ewentualnie inny podmiot prowadzący działalność normowaną PGiG. Gdy nie można dojść do tego, kto wyrządził szkodę, odpowiedzialność za nią obciąża się przedsiębiorcę, który w dniu ujawnienia szkody miał prawo do prowadzenia na obszarze górniczym, w granicach którego wystąpiła szkoda, działalność regulowaną ustawą. Jeśli przedsiębiorca odpowiadający za szkodę nie istnieje i nie pozostawił żadnego następcy prawnego, odpowiedzialność za szkodę ponosi na Skarb Państwa.

POZEW DO SĄDU SKŁADAMY DOPIERO PO PRÓBIE ZAWARCIA UGODY

Zawnioskowanie o naprawę szkód górniczych to zaledwie początek wymaganego przez prawo postępowania ugodowego. Na tym etapie przedsiębiorca górniczy stara się zazwyczaj zakwestionować swoją odpowiedzialność za szkodę lub umniejszyć jej wartość. Szkody budynkowe mogą zostać podważone np. z powodu potencjalnego zużycia naturalnego (wraz z upływem czasu), niewłaściwej eksploatacji obiektu (brak lub niewystarczające naprawy), bądź też wady konstrukcyjne.

Niekorzystną dla poszkodowanych praktykę stanowi również domaganie się od nich zrzeczenia się dalszych roszczeń z tytułu szkód górniczych, które ujawnione zostaną w kolejnych latach. Zgoda na takie rozstrzygnięcie w treści ugody stanowić może poważną przeszkodę w przypadku dochodzenia naszych roszczeń w przyszłości, gdy ujawnione zostaną kolejne szkody lub gdy dojdzie do powiększenia tych istniejących.

Jeśli zaproponowana przez kopalnię kwota odszkodowania lub kwota przeznaczona na remont wydaje się nam niewystarczająca, otrzymamy odmowę lub brak jakiejkolwiek odpowiedzi na nasze żądania w terminie 30 dni od złożenia wniosku możemy dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

KIEDY SZKODY GÓRNICZE ULEGAJĄ PRZEDAWNIENIU?

Roszczenia o naprawę szkód pochodzenia górniczego objęte są 5-letnim okresem przedawnienia. Okres ten liczy się od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o istnieniu szkody. Wraz z upływem tego terminu uzyskanie odszkodowania może być nieskuteczne. Niemniej, jeśli:

  • przedsiębiorca górniczy celowo opóźnia postępowanie ugodowe, chcąc wywołać wrażenie, że szkoda zostanie naprawiona bez konieczności kierowania pozwu do sądu,
  • sytuacja życiowa osób poszkodowanych i postać szkody jest wyjątkowa,
  • poziom wiedzy osób poszkodowanych nt. eksploatacji górniczej i możliwości dochodzenia z tego tytułu roszczeń odszkodowawczych jest niewystarczający,
  • roszczenie jest powiązane z zagrożeniem utraty domu mieszkalnego,
  • zostanie wzięty pod uwagę czas, który upłynął od przedawnienia roszczenia

to zarzut ze strony kopalni o przedawnieniu szkody górniczej może zostać uznany za tzw. nadużycie prawa podmiotowego.

PROFESJONALNE DOCHODZENIE ODSZKODOWANIA ZA SZKODY GÓRNICZE

Skomplikowane procedury oraz zawiłe przepisy prawa dotyczące szkód górniczych sprawiają, że warto rozważyć powierzenie swojej sprawy specjalistom z odpowiednim doświadczeniem i kompetencjami. Profesjonalne przygotowanie do negocjacji z kopalnią i staranne ustalenie treści ugody pozwala zapobiec wielu kłopotom, także na etapie sądowym.

„Kompensata” Sp. z o.o. specjalizuje się w szkodach górniczych na Śląsku od 2011 roku. Współpracuje z kancelarią radcy prawnego, geologami, inżynierami budownictwa, geodetami i mierniczymi, kosztorysantami. Nie pobiera żadnych opłat zaliczkowych ani innych opłat w trakcie prowadzenia sprawy. Wynagrodzenie to wyłącznie prowizja stanowiąca procent kwoty wywalczonego dla Klienta odszkodowania. Doceniana za wysoki poziom świadczonych usług oraz bardzo dobre zrozumienie oczekiwań Klientów, wyrażone poprzez zaangażowanie w ich sprawy, kreatywne podejście, terminowość i dokładność.

Zobacz dlaczego warto i umów się na darmowe oraz niezobowiązujące spotkanie!

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.