Wiadomości z Orzesza

LXII Sesja Rady Miejskiej Orzesze

  • Dodano: 2023-12-08 14:15

LXII Sesja Rady Miejskiej Orzesze odbędzie się 14 grudnia 2023, o godz. 15:00 w sali Urzędu Miejskiego Orzesze.

Porządek obrad.

1. Otwarcie posiedzenia
• stwierdzenie prawomocności
• wskazanie protokolanta
• powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
2. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad.
3. Przegłosowanie zgłoszonych i nieuwzględnionych poprawek do protokołu z LXI Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym i wolne głosy.
5. Budżet Miasta na 2024 rok i Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Orzesze na lata 2024-2040.
• Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2024-2040.
• Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2024 rok.
6. Uchwały:
• Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o niepodwyższanie podatków na rok 2024.
• Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2024 rok.
• Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego na finansowanie zadania własnego na 2024 rok.
• Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej na realizację "Programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych - 25 plus".
• Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Miasta Orzesze.
• Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na finansowanie płac i pochodnych od płac etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego w 2024 roku.
• Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
• Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej w formie posiłków, pomocy rzeczowej oraz zasiłków okresowych i celowych.
• Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024-2028.
• Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/184/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 30 stycznia 2020r.
• Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP oraz dla kandydata ratownika OSP z terenu Miasta Orzesze za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
• Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Miasto Orzesze zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich.
• Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Miastu Orzesze lub jego jednostkom organizacyjnym, mających charakter cywilnoprawny oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
• Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2023-2040.
• Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2023 rok.
• Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach na terenie Miasta Orzesze.
• Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/106/92 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 26 marca 1992r. w sprawie zmiany nazw ulic istniejących oraz ustalenia nazw dla ulic istniejących a dotychczas nienazwanych.
• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul.Szklarskiej.
• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul.Dolnej.
• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.
7. Zatwierdzenie planów pracy Rady oraz Komisji na 2024 rok.
8. Zamknięcie Sesji.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również