Wiadomości z Orzesza

LXV Sesja Rady Miejskiej Orzesze

  • Dodano: 2024-03-11 14:00

LXV Sesja Rady Miejskiej Orzesze odbędzie się 14 marca 2024 o godz. 15:00 w sali Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
• stwierdzenie prawomocności
• wskazanie protokolanta
• powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
2. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad.
3. Przegłosowanie zgłoszonych i nieuwzględnionych poprawek do protokołu z LXIV Sesji.
4. Sprawozdania:
• z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzeszu za rok 2023,
• z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za rok 2023,
• z funkcjonowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Orzeszu na lata 2023-2027 za rok 2023.
5. Zadania modernizacyjne infrastruktury drogowej oraz funkcjonowanie komunikacji w mieście.
6. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym i wolne głosy.
7. Uchwały:
• Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2024-2040.
• Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2024 rok.
• Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia w części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
• Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat obowiązujących na terenie cmentarza komunalnego w Orzeszu.
• Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Orzeszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Orzesze.
• Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic Gminy Orzesze z Gminą Ornontowice.
• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Wiejskiej.
• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Gliwickiej.
• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zacisze.
• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gardawicach.
• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
• Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze.
• Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
• Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Orzesze.
• Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec realizacji inwestycji Kolei+ ”Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami” na podstawie wariantu II projektowanego po historycznym śladzie linii kolejowej nr 159 w Orzeszu.
8. Zamknięcie Sesji.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również