Wiadomości z Orzesza

Wyłożenie do wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  • Dodano: 2022-07-27 06:30, aktualizacja: 2022-07-26 21:58

Burmistrz Miasta Orzesze informuje, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej w dniach od 08.08.2022r. do 31.08.2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz Uchwały Nr XVII/196/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, która jest dokumentem wymagającym przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 08.08.2022 r. do 31.08.2022 r. na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego Orzesze, ul. św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, pokój nr 7, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 10.08.2022 r., o godz. 15 i zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) będzie miała charakter zdalny i odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM, która umożliwi zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag wszystkim zainteresowanym. Dane i informacje niezbędne do uczestniczenia w przedmiotowej dyskusji publicznej będą zamieszczone na stronie internetowej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Orzesze:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski Orzesze ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy;
  2. w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej e-PUAP, opatrzoną podpisem kwalifikowanym lub podpisaną przy pomocy profilu zaufanego ePUAP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2022 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia go do publicznego wglądu.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko –stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 w/w ustawy, należy składać do Burmistrza Miasta Orzesze na zasadach i w terminie określonym powyżej do projektu planu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Orzesze.

Szczegółowe informacje dostępne TUTAJ.

Następna informacja

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również